Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi lyžiarskym strediskom Areál Podbreziny – športové centrum Petry Vlhovej a zákazníkom v procese výdaja a používania skipasov, pri preprave lyžiarskymi vlekmi a využívaní lyžiarskych tratí v stredisku.

Záloha za čipovú kartu (skipas) sa návštevníkovi nevráti v prípade straty alebo poškodenia čipovej karty. Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.

Platnosť a odpočítavanie času všetkých skipasov sa začína prvým prejdením cez turniket.

Pri zlom počasí, prerušení prevádzky je na rozhodnutí prevádzkovateľa, či a v akej výške poskytne náhradu za skipas. Pri skoršom odjazde zo strediska sa náhrada neposkytuje.

Klienti, ktorí budú pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-tným príplatkom.

Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa.

Prepravná zmluva je uzatvorená, ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu informácií v cenníku.

Deti do 16 rokov sú povinné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Pre uplatnenie akejkoľvek reklamácie týkajúcej sa finančnej náhrady za skipasy je nevyhnutné predložiť doklad z registračnej pokladne o zakúpení skipasu.

V prípade odstávky elektrickej energie alebo technickej poruchy dlhšej ako 30 minút bude zákazníkom vrátená alikvotná časť cestovného alebo poskytnutá zľava na ďalší skipas.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení môže prevádzkovateľ vydať náhradné skipasy na iný ľubovoľný termín v sezóne. Finančná náhrada sa neposkytuje.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.12.2023 a sú platné a účinné počas prevádzky vlekov. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Areál Podbreziny – športové centrum Petry Vlhovej