Biely kódex

13 pravidiel správania sa na trati

 1. OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM – každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.
 2. PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ – každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati. Pri dojazde k nástupným staniciam po zjazdovej trati je povinnosťou každého lyžiara minimálne 50 metrov pred samotným dojazdom znížiť svoju rýchlosť tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a takisto bezpečnosť iných ľudí.
 3. VOĽBA SMERU JAZDY A ZODPOVEDNOSŤ – lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 4. SMER JAZDY – po označených zjazdovkách je povolené pohybovať sa len smerom z hora nadol. Je prísne zakázané pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere! (neplatí pre obsluhu a personál lyžiarskeho strediska)
 5. PREDCHÁDZANIE – predchádzať je dovolené zľava aj sprava ale tak, aby predchádzaný lyžiar mal dostatočný priestor pre zmenu smeru a aj spôsobu jazdy.
 6. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ – každý, kto vchádza na zjazdovú trať, alebo ju prechádza, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba ani iných a aby zabránil možnej kolízii.
 7. ZASTAVENIE – návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.
 8. PEŠÍ POHYB – pešo sa môže pohybovať iba mimo zjazdoviek.
 9. REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA – každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.
 10. PRÍPAD NEHODY – pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, prípadne pracovníkom  vlekov.) Každý účastník nehody je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska.
 11. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI – každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.
 12. BEZPEČNOSŤ – osoby mladšie ako 16 rokov sú povinné chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. – Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati ukladá povinnosť zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 16 rokov mali oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. – Označené zjazdové trate sú upravované okrem „freeridových“ zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.
 13. SKIPAS – každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipasom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. Všetky skipasy sú neprenosné. Všetky skipasy sú monitorované systémom Skidata a smie ich využívať len jedna osoba. V prípade použitia druhou osobou budú zablokované, ako aj skipasy zakúpené mimo pokladní strediska.

Úrazy, ku ktorým dôjde na svahu, sú lyžiari povinní nahlásiť prevádzkovateľovi. Každý účastník nehody a každý zranený, je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska.

Každý návštevník má povinnosť oboznámiť sa s týmito pravidlami – „Bielym kódexom“. Kúpou skipasu, použitím prepravného zariadenia alebo vstupom do areálu strediska sa každý návštevník zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať. Pri porušení týchto pravidiel môže byť návštevníkovi odobratý skipas a môže byť vykázaný zo strediska.

Na lyžiarskych zjazdovkách je zakázané:

 • lyžovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby,
 • vstupovať na zjazdovky s domácimi zvieratami,
 • svojvoľné sánkovanie a bobovanie,
 • bez súhlasu prevádzkovateľa strediska stavať slalomové trate, alebo rôzne terénne prekážky,
 • v čase večerného lyžovania sa zdržiavať mimo osvetlenej zjazdovky,
 • lyžovať a vstupovať na zjazdovku v čase jej úpravy technickými prostriedkami, nakoľko hrozí možnosť vážneho úrazu,
 • lyžovanie s nevyhovujúcou, zdravie ohrozujúcou výstrojou,
 • vstupovať na zjazdovky a dopravné zariadenia, lyžovať a snowboardovať pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok,

Ďalšie odporúčania na svahu:

 • Spomaľte na plných zjazdovkách.
 • Spomaľte v zlom počasí.
 • Spomaľte pri únave.
 • Spomaľte v neprehľadných zákrutách a pred zlomom zjazdovky.
 • Predbiehajte s veľkým bočným odstupom, aj keď nenarazíte, môžete vystrašiť.
 • Nelyžujte nad limit vybavenia a schopností.
 • Spomaľte pri úraze na svahu, používaní techniky, vzniku prekážky.